Jesteś 88355 osobą
odwiedzającą nasz
serwis


Aktualności


Poniżej link do rozporządzenia Komisji (UE) NR
255/2013 z dnia 20 marca 2013 r. zmieniające załączniki IC VII i VIII.

Zmiana w załączniku VII do rozporządzenia 1013/2006 dotyczy pola 10, w
którym to zostało wyodrębnione miejsce dla odpadów lub mieszanin odpadów
wyszczególnionych w załączniku IIIA oraz IIIB.
Zmiana w wypełnianiu formularza VII obowiazuje od 10 kwietnia 2013r.

http://www.gios.gov.pl//zalaczniki/artykuly/ROZPORZADZENIE_255_13_zalacznik_IC_VII_VIII%20%28PL%29.pdf

Warszawa,dn.26.09.2012r

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 września 2012r skierowane przez Krajową Izbę Gospodarczą Tekstylnych Surowców Wtórnych do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

Cyt:” W odpowiedzi na pismo z dnia 19 września br., dotyczące procedur transgranicznego przemieszczania odpadów tekstylnych po 31 grudnia 2012r., uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Podstawowym aktem prawnym regulującym procedury transgranicznego przemieszczania odpadów jest rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie przemieszczania odpadów ( Dz.Urz. UE L 190 z 12.07.2006r.).
Rozporządzenie to będzie obowiązywało również po 31 grudnia 2012r. Zmiana, która nastąpi z końcem bieżącego roku polegać będzie na wygaśnięciu przepisów przejściowych dotyczących Polski, określonych w art.,63 ust,2 Rozporządzenia. Oznacza to, że wysyłka odpadów wymienionych w tzw, „zielonym” wykazie odpadów, w tym odpadów tekstylnych oznaczonych kodem B3030, do Polski, w celu odzysku, nie będzie wiązała się z koniecznością uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody. Przemieszczania takie, zgodnie z art.3 ust.2 lit. a)rozporządzenia, będą podlegać jedynie ogólnym obowiązkom w zakresie informowania, określonym w art. 18 rozporządzenia. A zatem, osoba organizująca przemieszczanie, mająca siedzibę na terenie kraju wysyłki, zobowiązana będzie dołączyć do każdego transportu prawidłowo wypełniony i podpisany formularz, którego wzór znajduje się w załączniku VII rozporządzenia. Ponadto, pomiędzy osobą organizującą przemieszczenie, a odbiorcą odpadów w Polsce, będzie musiała obowiązywać umowa spełniająca wymogi, o których mowa w art. 18 ust.2 rozporządzenia.
Należy jednakże pamiętać, że po 31 grudnia 2012r wciąż będą obowiązywały przepisy przejściowe dotyczące Bułgarii i Rumunii, określone w art. 63 ust. 4 i 5 rozporządzenia nr. 1013\2006. Wysyłka odpadów tekstylnych do tych krajów w dalszym ciągu będzie wymagała przeprowadzenie procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody.
Ponadto, procedura ta wymagana jest i będzie w przypadku wysyłki do niektórych państw nie należących do Wspólnoty Europejskiej i OECD. Procedury dotyczące wywozu odpadów z „zielonego” wykazu do tych państw określone są w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr.1418\2007 z dnia 29 listopada 2007r(Dz.U.L 316 z 4.12.2007, str.6).”

Pismo podpisał Z-ca Dyrektora departamentu Kontroli Rynku – mgr.inż. Wiesław SobczykWarszawa,dn. 1101.2013r

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 grudnia 2012r skierowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą Tekstylnych Surowców Wtórnych do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi w sprawie zbierania odpadów tekstylnych otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

Cyt” w świetle znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012.,poz. 391 z późn. zm.), nie ma przeszkód formalno prawnych do prowadzenia zbiórki odpadów tekstylnych przez podmioty inne niż gmina.
Tak więc, zbieranie odpadów tekstylnych może odbywać się na dotychczasowych zasadach, z tym że przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości winien uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, o którym mowa w art. 9c ww. ustawy.

W przypadku ustawienia kontenerów na zbiórkę odpadów tekstylnych w m.st. Warszawa, pragnę wskazać, iż wymaga ona uzyskania zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości (najem, dzierżawa itp. ), na której będzie zlokalizowany ww. pojemnik. Jeżeli chodzi o tereny publiczne będące w zarządzie Miasta, to najczęściej jest Dzielnica lub Zarząd Dróg Miejskich. Wskazać należy, iż obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, na której będą zlokalizowane pojemniki do zbierana odpadów tekstylnych wynika z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach ( Dz. U. Z 2010r.,Nr 185,poz. 1243 z późn. zm.).

Ponadto, celowym jest poinformowanie z zamiarze zbierania odpadów Urząd m.st. Warszawy celem podpisania stosownego porozumienia i skoordynowania zbiórki tego typu odpadów z terenu miasta.”

Podpisał Dyrektor Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi – Piotr Karczewski


Od dnia 1 kwietnia 2013 roku wszystkich przedsiębiorców posiadających kasy fiskalne obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących. Proszę zapoznać się z tym rozporządzeniem zwracając szczególną uwagę na paragraf 8 punkt 1 pozycja 6.

Rozporządzenie można pobrać ze strony :

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000363&type=2

Poniżej zamieszczam link do wyjaśnień Ministra Finansów dotyczących „jednoznacznej nazwy na paragonie fiskalnym”:

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Jednoznaczna+nazwa+-+wyja%C5%9Bnienie+MF+%28sierpie%C5%84+2013%29.pdf


Poniżej znajduje się Regulamin dotyczący warunków jakie należy spełnić aby otrzymać Certyfikat Wiarygodnej Firmy.

UCHWAŁA
RADY KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ TEKSTYLNYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Regulamin przyznawania rekomendacji wiarygodnego podmiotu gospodarczego, zwanej „Certyfikatem Wiarygodna Firma”

Na podstawie § 22 ust. 22 Statutu Krajowej Izby Gospodarczej Tekstylnych Surowców Wtórnych (zwanej dalej „Izbą”) Rada Izby uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa kryteria i tryb wydawania członkom Izby rekomendacji wiarygodnego podmiotu gospodarczego, zwanej dalej „Certyfikatem Wiarygodna Firma”.

§ 2. 1. Certyfikat Wiarygodna Firmaprzyznawany jest przez Radę Izby członkowi Izby, który:
1) niezalega z opłacaniem składek członkowskich na rzecz Izby;
2) nie posiada zaległości zobowiązaniowych, wynikających z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
3) nie posiada zaległości podatkowych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
4) przestrzega postanowień Statutu Izby, regulaminów i uchwał organów Izby oraz zasad etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej.
2. Certyfikat Wiarygodna Firma jest ważny przez rok od dnia jego wydania.

§ 3. 1. Członek Izby, zainteresowany przyznaniem mu Certyfikatu Wiarygodna Firma, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa Prezesowi Zarządu Izby wniosek o przyznanie mu Certyfikatu Wiarygodna Firma wraz z oświadczeniemo spełnieniu kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Prezes Izby przedkłada Radzie Izby wniosek i oświadczenie, o których mowa w ust. 1,na najbliższym posiedzeniu Rady Izby.
3. Prezes Izby, w razie stwierdzenia braku oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jego nieaktualności lub niewiarygodności wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków lub do wyjaśnienia niewiarygodności. Po uzupełnieniu braków lub wyjaśnieniu niewiarygodności, Prezes Izby przedkłada Radzie Izby, na jej najbliższym posiedzeniu, wniosek wraz oświadczeniem i ewentualnymi wyjaśnieniami.
4. Rada Izby na posiedzeniu, na którym przedłożono jej wniosek, rozpatruje wniosek i decyduje o przyznaniu lub odmowie przyznania Certyfikatu Wiarygodna Firma, o czym niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej. Odmowa przyznania Certyfikatu Wiarygodna Firma wymaga uzasadnienia.
5. Wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu decyzji odmawiającej przyznania Certyfikatu Wiarygodna Firma, może złożyć umotywowany wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Radę Izby. Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy składa się za pośrednictwem Prezesa Izby, który przedkłada go Radzie Izby na najbliższym posiedzeniu lub na posiedzeniu najbliższym po uzupełnieniu braku, o którym mowa w ust. 6.
6. W razie niedołączenia przez wnioskodawcę uzasadnienia do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Prezes Izby wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braku w terminie 7 dni od dnia doręczenia. W razie uzupełniania braku w terminie, Prezes Izby przedkłada Radzie Izby wniosek do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu. W razie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy po terminie, o którym mowa w ust. 5, lub nieuzupełnienia braku w terminie, o którym mowa w zd. 1, Prezes Izby postanawia o zwróceniuwnioskodawcy wniosku. Postanowienie, o którym mowa w zd. 3, wymaga uzasadnienia.
7. Rada Izby rozstrzyga w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy na posiedzeniu, na którym przedłożono ten wniosek. Rada Izby może utrzymać swoją dotychczasową decyzję w mocy lub wydać decyzję o przyznaniu Certyfikatu Wiarygodna Firma. Rada Izby niezwłocznie przesyła wnioskodawcy decyzję, o której mowa w zd. 2, wraz z uzasadnieniem.

§ 4. 1. W razie stwierdzenia, że wnioskodawca nie spełnia już warunków, o których mowa w § 2 ust. 1, Rada Izby może postanowić o pozbawieniu go Certyfikatu Wiarygodna Firma.
2. Decyzja o pozbawieniu Certyfikatu Wiarygodna Firmawymaga uzasadnienia i jest niezwłocznie przesyłana wnioskodawcy.
3. Wnioskodawca pozbawiony Certyfikatu Wiarygodna Firma może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji złożyć umotywowany wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Rade Izby za pośrednictwem Prezesa Izby.Z zastrzeżeniem ust. 4, Prezes Izby przedkłada wniosek Radzie Izby na najbliższym posiedzeniu.
4. W razie niedołączenia przez wnioskodawcę uzasadnienia do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Prezes Izby wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braku w terminie 7 dni od dnia doręczenia. W razie uzupełnienia braku w terminie, Prezes Izby przedkłada wniosek Radzie Izby do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu. W razie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy po terminie, o którym mowa w ust. 3, lub nieuzupełnienia braku w terminie, o którym mowa w zd. 1, Prezes Izby postanawia o zwróceniu wnioskodawcy wniosku. Postanowienie, o którym mowa w zd. 3 wymaga uzasadnienia.
5. Rada Izby rozstrzyga w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy na posiedzeniu, na którym przedłożono ten wniosek. Rada Izby może utrzymać swoją dotychczasową decyzję w mocy lub uchylić decyzję o pozbawieniu Certyfikatu Wiarygodna Firma. Rada Izby niezwłocznie przesyła wnioskodawcy decyzję, o której mowa w zd. 2, wraz z uzasadnieniem.
6. Wnioskodawca, którego pozbawiono Certyfikatu Wiarygodna Firma obowiązany jest niezwłocznie go dostarczyć do siedziby Izby.

§ 5. Dniem doręczenia pism, o których mowa w§ 3 ust. 5 i 6 oraz w § 4 ust. 3 i 4 jest dzień stempla pocztowego lub dzień złożenia pisma w siedzibie Izby.

§ 6. 1. Stwierdzenie niespełniania warunków z § 2 ust. 1pkt 2 i 3 wymaga stosownych zaświadczeń.
2. Stwierdzenie niespełniania warunków z § 2 ust. 1 pkt 4 wymaga stosownego rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego.

§7. Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu uchwalenia.


Copyright © 2004 by Krajowa Izba Gospodarcza