Jesteś 88359 osobą
odwiedzającą nasz
serwis


Aktualności - akty prawne


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNATOWEJ W ZAKRESIE WYMIANY TOWAROWEJ I INFORMACJI POMIĘDZY CZŁONKAMI KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ TEKSTYLNYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH.

1. Ze strony internetowej mogą korzystać członkowie Izby, którzy nie posiadają zaległości w płaceniu składek członkowskich ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

2. Członek Izby korzystający ze strony internetowej zobowiązany jest podpisać oświadczenie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz.883 z późn. zm.), w myśl których Izba może przetwarzać dane osobowe członka Izby w celu udostępniania tych danych innym członkom Izby.

3. Osoba chcąca skorzystać ze strony internetowej powinna przesłać do Izby swoje dane wraz z ofertą handlową, która ma być zamieszczona na stronie ogłoszeniowej (oferta handlowa ukarze się w internecie bezpośrednio po otrzymaniu informacji, a dane osobowe i adres firmy zostaną udostępnione osobie zainteresowanej ofertą poprzez Izbę).

4. Każdy z zaineresowanych może zrezygnować i wycofać swoją ofertę po uprzednim poinformowaniu Izby.

5. Izba może wycofać ofertę ze strony internetowej jeżeli członek Izby zalega z płaceniem składek przez dwa miesiące.

6. Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku - NOTYFIKACJA:

Powiadomienia dokonuje się przy pomocy zestawu formularzy tzw. listu przewozowego zgodnie z art. 31 i 42 Rozporządzenia 259/93 w powiązaniu z Decyzją Komisji 94/774, który można otrzymać w siedzibie GIOŚ (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa) lub pobrać w formie elektronicznej z www.gios.gov.pl

Wspomniany zestaw formularzy (list przewozowy) składa się z formularza zgłoszeniowego i formularza przemieszczania / śledzenia przesyłki.

Obie te części muszą posiadać ten sam numer identyfikacyjny, nadawany przez GIOŚ w przypadku wysyłki odpadów z Polski. Numer otrzymuje się w GIOŚ przy pobieraniu formularza.

Zgłoszenia dokonuje wysyłający odpady.
Wypełniony i podpisany na oryginale formularz zgłoszeniowy należy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami przesłać do właściwej władzy kraju przeznaczenia odpadów, a kopie formularza wraz z kopiami dokumentów przesłać do właściwej władzy kraju wysyłki, właściwej władzy kraju tranzytu oraz do odbiorcy odpadów.

WAŻNE:
W przypadku zamierzonego wywozu odpadów radzimy sporządzić załączniki do powiadomienia także w językach urzędowych zainteresowanych państw (tłumaczenia poświadczone).

ODPADY I KOSZTY
Za przeprowadzenie procedury powiadomienia i nadzoru pobierane są opłaty. Opłaty ponosi zgłaszający, wynosić ona będzie 1380 PLN.


Przemieszczanie odpadów po uzyskaniu zezwolenia

Po otrzymaniu zezwolenia (w przypadku odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia) lub w razie uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie wzgl. milczącej zgody (w przypadku odpadów przeznaczonych do odzysku) zgłaszający wpisuje w formularzu przemieszczenia / śledzenia przesyłki datę przemieszczenia i wszystkie pozostałe wymagane informacje, a następnie na trzy dni robocze przed przemieszczeniem przekazuje zainteresowanym władzom kopię (faxem).

Każde przesyłce towarzyszy jedna kopia formularza przemieszczania / śledzenia przesyłki, a wszyscy zaangażowani w przemieszczanie wypełniają formularz przemieszczanie / śledzenia przesyłki w odpowiednich miejscach i zatrzymują dla siebie kopię.

W terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu odpadów odbiorca przekazuje zgłaszającemu i odpowiednim właściwym władzom kopię wypełnionego formularza przemieszczania / śledzenia przesyłki.

Możliwie jak najszybciej, a najpóźniej do 180 dni po wpłynięciu odpadów, odbiorca przekazuje zgłaszającemu i zainteresowanym właściwym władzom zaświadczenie o unieszkodliwieniu wzgl. o odzysku odpadów.

W przypadku jakichkolwiek przemieszczeń nielegalnych lub transportów legalnych, których zakończenie w kraju odbiorcy nie jest możliwe, sprawca wzgl. zgłaszający musi zapewnić sprowadzenie odpadów z powrotem. Jest on obowiązany do pokrycia kosztów sprowadzenia odpadów z powrotem i ich zagospodarowania w sposób ekologiczny w kraju wysyłki.
PROJEKT TWINNINGOWY "KONTROLA PRZEMIESZCZANIA ODPADÓW"
PHARE PL/2002/IB/EN/04

--------------------------------------------------------------------------------

Instrukcja wypełniania poszczególnych pól formularza zgłoszeniowego

Pole 1/10
Wniosek powinien być z reguły składany przez wytwórcę. Jeśli nie jest to możliwe, zbieracz posiadający zezwolenie na tę działalność, kupiec, pośrednik lub posiadacz odpadów może występować jako zgłaszający (art. 2-g Rozporządzenia 259/93). Jeśli podmiot prowadzący handel odpadami i pośrednik nie są tożsami z wytwórcą, wytwórcę należy wpisać w polu 10, natomiast podmiot prowadzący handel odpadami lub pośrednika w polu 1. Jeśli podmiot prowadzący handel odpadami w dopuszczalny sposób miesza odpady, jest on wytwórcą i należy go wpisać w polu 10. Jeśli podmiot prowadzący handel odpadami zestawia razem odpady różnego pochodzenia tylko w celach transportowych, nie mieszając ich przy tym, nie jest w takim przypadku wytwórcą. W tym przypadku dla każdego rodzaju odpadów i dla każdego miejsca powstania odpadów konieczne jest osobne powiadomienie.

W ww polach należy zawsze podawać pełną nazwę oraz kompletny adres, numer telefonu i numer faksu oraz osobę wyznaczoną do kontaktów. Jeśli istnieje numer rejestrowy, należy podać również i ten numer.

Ponadto w polu 10 należy podać proces technologiczny, podczas którego powstaje dany odpad oraz miejsce (instalację) powstawania odpadu (co ewentualnie można dodać dokładniej przedstawić w załączniku), ponieważ będzie to stanowiło dodatkowe wyjaśnienie do informacji na temat nazwy i składu, podanych w polu 13.

Pole 2
Należy podać pełną nazwę oraz kompletny adres, numer telefonu i numer faksu oraz osobę wyznaczoną do kontaktów. Jeśli istnieje numer rejestrowy, należy podać również i ten numer. Odbiorca jest zwykle tożsamy z wpisywanym w polu 8 zakładem unieszkodliwiania / odzysku (wyjątki stanowią np. R12 i R13 lub sytuacja, w której siedziba podmiotu prowadzącego instalację unieszkodliwiania / odzysku i lokalizacji instalacji nie są tożsame).

Pole 3
Należy zaznaczyć, czy chodzi o jednorazowe przemieszczenie - A(I), czy o zgłoszenie ogólne (przemieszczanie wielokrotne) - A(II) i czy operacja zagospodarowania odpadów będzie unieszkodliwieniem - B(I) czy operacją odzysku - B(II). W przypadku odzysku należy dodatkowo podać, czy planowany zakład odzysku jest objęty decyzją właściwych władz zgodnie z artykułem 9 Rozporządzenia 259/93 - C(I).

Pole 4
W przypadku złożenia wniosku o zezwolenie ogólne należy podać łączną ilość przewidywanych dostaw.

Pole 5
Łączną ilość netto wszystkich planowanych przemieszczeń należy podać w kg i ewentualnie dodatkowo w litrach.

Pole 6
Należy wpisać przewidywaną datę wysyłki ( w przypadku wniosku o zezwolenie na przemieszczenie jednorazowe) wzgl. datę pierwszej dostawy i przewidywaną datę ostatniej dostawy (w przypadku wniosku o zezwolenie ogólne). Wpisując te dane należy uwzględnić ewentualny oczekiwany czas rozpatrywania zgłoszenia do momentu udzielenia zgody przez właściwe władze. Podając daty należy stosować zawsze sześciocyfrowy sposób zapisu.

Pole 7
Należy podać pełną nazwę oraz kompletny adres, numer telefonu i faksu oraz osobę wyznaczoną do kontaktów.

Jeśli istnieje nadawany urzędowo numer przewoźnika, należy podać również i ten numer. Jako załącznik do pola 7 należy przedłożyć dowód wystarczającego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z danymi firmy, pełnym adresem ubezpieczyciela środka transportu, numerem polisy ubezpieczeniowej oraz wyszczególnieniem do kiedy polisa obowiązuje. Należy także dołączyć oświadczenie ubezpieczyciela o sumie ubezpieczenia i ubezpieczonym pojeździe.

Jeżeli przewidzianych jest dwóch lub więcej przewoźników, należy wpisać informację "Patrz załączone zestawienie" i załączyć odpowiedni spis z podaniem wyżej wymienionych danych dla każdego z przewoźników.

Pole 8
Należy podać pełną nazwę oraz kompletny adres, numer telefonu i numer faksu oraz osobę wyznaczoną do kontaktów.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 wzgl. art. 6 ust. 5 Rozporządzenia 259/93 należy ponadto podać lokalizację instalacji unieszkodliwiania / odzysku oraz rodzaj i okres ważności zezwolenia na eksploatację instalacji, jak również informację na temat jej wyposażenia technicznego; ewentualnie jako załącznik do formularza zgłoszeniowego.

Pole 9
W polu 9 należy podać kod technologii zagospodarowania odpadów zgodnie z informacjami podanymi na odwrocie formularza zgłoszeniowego (operacje unieszkodliwiania / odzysku), zgodnymi z Aneksem IV do Konwencji Bazylejskiej.

W przypadku przemieszczenia odpadów przeznaczonych do odzysku należy w załączeniu przekazać informację na temat planowanej metody zagospodarowania odpadów wtórnych, które pozostaną po procesie odzysku, ilości możliwego do odzyskania materiału w stosunku do ilości odpadów wtórnych, które pozostaną po procesie odzysku, oraz szacunkowej wartości odzyskanego materiału. Dane te służą do sprawdzenia wiarygodności informacji o przeprowadzeniu operacji odzysku zgodnie z przepisami oraz do odróżnienia operacji odzysku od operacji unieszkodliwiania.

Pole 11
Należy używać następujących skrótów, podanych na odwrocie formularza zgłoszeniowego:
R=drogowy; T=kolejowy; S=morski; A=powietrzny; W=wodny śródlądowy
Jako załącznik do pola 11 należy dołączyć informację o trasie przewozu.

Pole 12
Podając planowane opakowanie należy użyć następujących kodów cyfrowych, podanych na odwrocie formularza zgłoszeniowego:
1: baryłka; 2: beczka drewniana; 3: kanister; 4: pudełko; 5: worek; 6: opakowanie mieszane; 7: pojemnik ciśnieniowy; 8: luzem; 9: inne (wyszczególnić).

Pole 13
Oprócz nazwy odpadu należy podać rodzaj i stężenie charakterystycznych lub istotnych składników odpadów, mając na uwadze ich toksyczność oraz pozostałe związane z nimi założenia. Jako załącznik do pola 13 może być wymagana informacja o deklarowanym składzie chemicznym odpadów, wydana przez niezależne laboratorium akredytowane.

Pole 14
Podając właściwości fizyczne odpadu w temperaturze normalnej i przy ciśnieniu normalnym należy użyć następujących kodów cyfrowych:
1: sypkie / proszek; 2: stałe; 3: lepkie / pasta; 4: osadowe; 5: ciekłe; 6: gazowe; 7: inne (wyszczególnić).

Pole 15/16
W polu 15 wymagane jest podanie kodu identyfikacyjnego odpadów, o ile taki kod w kraju wysyłki wzgl. w kraju przeznaczenia istnieje. Polski kod identyfikacyjny odpadów należy podać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogów odpadów. W przypadku, gdy planowane jest przemieszczenie odpadów przeznaczonych do odzysku, należy w polu 16 dodatkowo podać klasyfikację OECD (zgodnie z Załącznikami II do V do Rozporządzenia 259/93). Jeżeli planowane jest przemieszczenie odpadu z Wykazu Zielonego, który na podstawie przepisów obowiązujących w kraju odbiorcy jest objęty procedurą kontrolną, pociągającą za sobą wymóg powiadomienia, należy to osobno zaznaczyć.

Pole 17
W przypadku eksportu odpadów niebezpiecznych zgodnie z artykułem 1 ust. a) Konwencji Bazylejskiej należy wpisać numer Y kategorii odpadów podlegających kontroli, wymienionych w Aneksach I i II do Konwencji Bazylejskiej.

Pole 18
W przypadku eksportu odpadów niebezpiecznych zgodnie z artykułem 1 ust. a) Konwencji Bazylejskiej należy wpisać numer H charakterystyk niebezpieczeństwa zgodnie z Aneksem III do Konwencji Bazylejskiej, który można znaleźć na odwrocie formularza zgłoszeniowego.

Pole 19
W przypadku transportów odpadów podlegających przepisom o materiałach niebezpiecznych należy podać numer Identyfikacyjny ONZ, klasę ONZ i właściwą nazwę spedycyjną. Klasę ONZ znaleźć można na odwrocie formularza zgłoszeniowego. Numer Identyfikacyjny ONZ i właściwą nazwę spedycyjną należy podać zgodnie z zaleceniami ONZ w sprawie transportu materiałów niebezpiecznych. Znajdują się one w "Pomarańczowej Księdze" ("Orange Book") onz (Recommendations on the Transport of Dengerous Goods, ST/SG/AC.10/1/Rev.10, UN, New York, 1998. Prace nad "Pomarańczową Księgą" są wciąż kontynuowane).

Pole 20
Należy podać kraje zainteresowane, wpisując kody państw podane na odwrocie formularza zgłoszeniowego, albo kody numeryczne właściwych władz. Jeżeli nie jest znany kod właściwych władz, należy podać pełną nazwę i adres właściwego organu władzy (w razie potrzeby dołączyć jako załącznik). Jeżeli przemieszczenie dotyczy więcej niż trzech krajów tranzytowych, należy dołączyć załącznik.

Pole 21
W przypadku eksportu z lub importu do Unii Europejskiej należy w tym polu podać urząd celny wjazdu lub/i wyjazdu.

Pole 22
Należy podać ilość załączników do formularza zgłoszeniowego (przykładowo do pola 7,9,10,16 i 23) oraz innych załączonych informacji.

Należy do nich kopia umowy między zgłaszającym i odbiorcą zgodnie z art.3 ust.6 wzgl. art.6 ust.6 Rozporządzenia 259/93. Umowa ta musi mieć co najmniej następującą treść:
ZOBOWIĄZANIE
1. zgłaszającego do odebrania odpadów zgodnie z artykułem 25 i artykułem 26 ust.2, jeżeli przemieszczenie nie zostanie wykonane w zaplanowany sposób lub jeżeli zostanie przeprowadzone z naruszeniem Rozporządzenia 259/93;
2. odbiorcy do dostarczenia zgłaszającemu jak najszybciej, ale nie później niż 180 dni po otrzymaniu odpadów, zaświadczenia potwierdzającego, że odpady zostały poddane odzyskowi/ unieszkodliwione w sposób ekologiczny;
3. odbiorcy do powiadomienia pierwotnego kraju wysyłki w przypadku przemieszczenia odpadów przeznaczonych do odzysku do Innego Państwa Członkowskiego lub kraju trzeciego (tylko w przypadku odpadów przeznaczonych do odzysku).

Oprócz tego powyższa umowa powinna w miarę możliwości zawierać wszystkie informacje podane we wniosku lub w przynależnych doń załącznikach.

W kolejnym załączniku podaje się informacje na temat zabezpieczenia. W załączniku tym należy podać, w jakiej wysokości i formie (gwarancja bankowa lub ubezpieczenie) zgłaszający zamierza złożyć zabezpieczenie. Wysokość zabezpieczenia musi być ustalona na takim poziomie, że w razie konieczności sprowadzenia odpadów z powrotem pokryła jego koszty włącznie z kosztami opakowania, transportu i unieszkodliwienia/ odzysku. Beneficjentem musi być w przypadku przemieszczeń w obrębie Wspólnoty Europejskiej lub poza jej obszar właściwy organ wysyłki, a w przypadku przemieszczeń z krajów trzecich właściwy organ miejsca przeznaczenia. Faktyczne złożenie oryginału musi nastąpić we właściwym organie władzy przed końcową decyzją w sprawie przemieszczenia. Jeżeli zabezpieczenie składane jest już przy powiadomieniu, do wniosku należy dołączyć oryginał gwarancji bankowej wzgl. polisy ubezpieczeniowej.

Pole 23
Należy wyraźnie (drukowanymi literami) wpisać firmę, nazwisko, imię i stanowisko osoby podpisującej. Swoim podpisem zgłaszający potwierdza zgodność informacji podanych w formularzu ze stanem faktycznym. Wszystkie składane egzemplarze włącznie z kopiami muszą nosić oryginalne podpisy.

Pole 24
W tym polu właściwy organ władzy potwierdza otrzymanie powiadomienia.

Pole 25
Stawiając odpowiednią pieczęć, właściwy organ władzy udziela w tym polu ewentualnego zezwolenia.

W przypadku wyznaczenia warunków szczegółowych np. w przypadku nałożenia obowiązku spełnienia wymogów dodatkowych, właściwy organ władzy zaznacza krzyżykiem "tak" w polu 25 i objaśnia to na odwrocie formularza zgłoszeniowego w polu 26 I/ lub załącza informację uzupełniającą, zawierającą objaśnienia dodatkowe.

WNIOSEK


PROJEKT TWINNINGOWY "KONTROLA PRZEMIESZCZANIA ODPADÓW"
PHARE PL/2002/IB/EN/04

--------------------------------------------------------------------------------

Instrukcja wypełniania formularza przemieszczania / śledzenia przesyłki

Formularz przemieszczania / śledzenia przesyłki z wypełnionymi polami 1, 2, 5 - 9, 13 -16 i 19 - 20 należy wraz z dokumentami zgłoszeniowymi złożyć przy składaniu wniosku.

Należy przy tym w szczególności zwrócić uwagę na to, by numer formularza przemieszczania/ śledzenia przesyłki podany w polu 3 odpowiadał numerowi formularza zgłoszeniowego oraz, żeby pole 22 było na razie niewypełnione i nie podpisane. Kolejność wypełniania pól formularza przemieszczania/ śledzenia przesyłki wynika z przebiegu procedury powiadamiania w czasie, a nie z ich numeracji!!! Szczegółową instrukcję wypełniania formularza przemieszczania/ śledzenia przesyłki zamieszczono poniżej.

WYPEŁNIA SIĘ SKŁADAJĄC WNIOSEK:

POLA 1/2 - Należy przepisać informacje z odpowiednich pól formularza zgłoszeniowego

POLE 3 - Numer ten musi być zgodny z numerem formularza zgłoszeniowego

POLA 8/9 - Należy przepisać informacje z odpowiednich pól formularza zgłoszeniowego

POLA 13-16 - Należy przepisać informacje z odpowiednich pól formularza zgłoszeniowego

POLE 19 - Należy przepisać informacje z odpowiedniego pola formularza zgłoszeniowego


SPORZĄDZA / WYPEŁNIA SIĘ PO OTRZYMANIU ZEZWOLENIA:

POLE 4 - Sporządzenie przez zgłaszającego kopii formularza przemieszczania / śledzenia przesyłki w ilości odpowiadającej ilości planowanych transportów i ponumerowanie kopii kolejnymi numerami (numerami seryjnymi wysyłek) - począwszy od 1 - w taki sposób, że do każdego transportu (wysyłki) przypisany jest jeden kolejny numer seryjny.

POLE 20 - W razie potrzeby należy podać szczególne warunki przewozu, wyznaczone przez właściwe władze dla realizacji transportu na terenie, dla którego posiadają właściwość miejscową, oraz instrukcje bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w razie zagrożenia lub wypadku, albo jeżeli to konieczne, dołączyć w postaci załączników.


WYPEŁNIA SIĘ / PRZEKAZUJE NAJPÓŹNIEJ NA TRZY DNI PRZEZ ROZPOCZĘCIEM TRANSPORTU:

POLA 5-7 - Należy podawać zawsze pełną nazwę oraz kompletny adres, numer telefonu i numer faksu. Jeżeli istnieje nadawany urzędowo numer rejestracji, należy podać również i ten numer. W przypadku występowania kolejnych przewoźników należy sporządzić załącznik z koniecznymi informacjami.

POLA 10-12 - Należy podać rodzaj (samochód ciężarowy, wagon, statek, samolot itd.) i numer rejestracyjny lub nazwę środka transportu, którym przewożone będą odpady, oraz datę wysyłki. Podpis musi być podpisem przewoźnika lub jego upoważnionego przedstawiciela. Podpisem potwierdza się zgodność informacji podanych w formularzu ze stanem faktycznym. Przy każdym przekazaniu ładunku należy kopię formularza przekazać zgłaszającemu wzgl. poprzedniemu przewoźnikowi.

POLE 17 - Dla każdego przemieszczenia podać ilość odpadów netto w kg, ewentualnie dodatkowo w litrach.

POLE 18 - Podać ilość i rodzaj opakowań zawierających dany odpad

POLE 21 - Podać dzień (data w formacie sześciocyfrowym), w którym rozpoczyna się przemieszczenie

POLE 22 - Pole to należy wypełnić każdorazowo przed wyjściem przesyłki i zaopatrzyć w oryginalny podpis - podpis należy złożyć na kopi formularza przemieszczenia/ śledzenia przesyłki używanej dla tej przesyłki. Oprócz daty podaje się nazwisko i imię osoby wyznaczonej do kontaktów. Podpis musi być podpisem zgłaszającego lub jego upoważnionego przedstawiciela. Podpisem potwierdza się zgodność informacji podanych w formularzu ze stanem faktycznym oraz fakt posiadania wszystkich wymaganych zezwoleń na przemieszczenie. Ten formularz przemieszczania/ śledzenia przesyłki musi następnie towarzyszyć transportowi.

Przekazanie kopi formularza przemieszczania/ śledzenia przesyłki zainteresowanym właściwym władzom na trzy dni robocze przed przemieszczeniem (zgłoszenie transportu).

ADRES WŁAŚCIWEJ WŁADZY W POLSCE:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Wydział Transgranicznego Przemieszczania Odpadów
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa


WYPEŁNIA SIĘ PODCZAS TRANSPORTU:

POLE 23 - Pole to wypełnia odbiorca w przypadku, gdy odpady przed właściwym zagospodarowaniem składowane są na składowisku przejściowym (np. w przypadku operacji R12 lub R13). Oprócz otrzymanej ilości netto i daty należy podać nazwisko i imię osoby wyznaczonej do kontaktów. Podpis musi być podpisem odbiorcy lub jego upoważnionego przedstawiciela. Podpisem potwierdza się zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym.

POLE 24 - Pole to wypełnia upoważniony przedstawiciel instalacji zagospodarowania odpadów. Oprócz otrzymanej ilości netto i daty należy podać nazwisko i imię osoby wyznaczonej do kontaktów. Podpis musi być podpisem odbiorcy lub jego upoważnionego przedstawiciela. Podpisem potwierdza się zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym. Jednocześnie potwierdza się przyjęcie odpadów poprzez zaznaczenie krzyżykiem odpowiedniego pola (kwadracika). W przypadku odmowy przyjęcia również zaznacza się krzyżykiem odpowiednie pole (pole "Odrzucono"). Przyczynę odmowy przyjęcia należy w razie potrzeby podać w dołączonym załączniku.


Najpóźniej 42 dni po wywozie odpadów poza Unię Europejską (tylko w przypadku tranzytu przez UE):

- zgłaszający stwierdza lub zaświadcza ostatniemu właściwemu organowi tranzytu na terenie UE, z kopiami dla innych właściwych organów tranzytu, że odpady dotarły do miejsca przeznaczenia.


Najpóźniej 180 dni po otrzymaniu odpadów:

POLE 26 - W tym polu poświadcza się przeprowadzenie unieszkodliwienia/ odzysku w sposób zgodny z przepisami w terminie 180 dni po otrzymaniu odpadów albo ewentualnie w innym, uzgodnionym w umowie, krótszym terminie.

WNIOSEKPROJEKT TWINNINGOWY "KONTROLA PRZEMIESZCZANIA ODPADÓW"
PHARE PL/2002/IB/EN/04

--------------------------------------------------------------------------------

Instrukcje o procedurze wysyłkowej zgodnie z Rozporządzeniem 259/93/EWG


W celu udokumentowania, gdzie w danym momencie znajdują się odpady, dla każdego transportu przeprowadza się procedurę wysyłkową. Procedurę tą można przedstawić w następujących 4 krokach:

KROK 1

1) zgłaszający
2) zgłoszenie transportu na 3 dni przed przemieszczeniem
3) organy władzy których dotyczy dane przemieszczenie

Zgłaszający wpisuje każdorazowo w formularzu przemieszczania / śledzenia przesyłki datę przemieszczenia, ilość i wszystkie pozostałe wymagane informacje, a następnie na trzy dni robocze przed przemieszczeniem przekazuje jego kopię właściwym organom władzy których dotyczy dane przemieszczenie (właściwy organ wysyłki, właściwy organ władzy kraju odbiorcy i ewentualnie właściwy organ tranzytu).
Przy wypełnianiu formularza przemieszczanie / śledzenia przesyłki należy w szczególności zwrócić uwagę na to, by w polu 5 (ewentualnie również w polach 6 i 7) zawsze były podane pełna nazwa oraz kompletny adres, numer telefonu i faksu. Jeżeli istnieje urzędowy numer rejestracji/ numer przewoźnika, należy podać również ten numer. W przypadku występowania kolejnych przewoźników należy należy sporządzić załącznik z wymaganymi informacjami. Zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym potwierdza się podpisem w polu 22.
Przed przystąpieniem do przewozu wpisuje się w polu 10 (ewentualnie również w polach 11 i 12) rodzaj (samochód ciężarowy, wagon, statek, samolot itd.) i numer rejestracyjny lub nazwę środka transportu, którym przewożone będą odpady, oraz datę wysyłki. Podpis musi być podpisem przewoźnika lub jego upoważnionego przedstawiciela. Podpisem potwierdza się godność informacji podanych w formularzu ze stanem faktycznym. Przy każdym przekazaniu ładunku należy kopię formularza przekazać zgłaszającemu wzgl. poprzedniemu przewoźnikowi.

KROK 2

1) przewoźnik
2) przemieszczenie odpadów wraz z ładunkiem przewożony jest list przewozowy
3) odbiorca

Przewoźnik musi podczas transportu przewozić wraz z ładunkiem kopię listu przewozowego, składającego się z formularza zgłoszeniowego i odpowiedniego formularza przemieszczania / śledzenia przesyłki, lub na żądanie właściwego(-ych) organu(-ów) władzy poświadczoną kopię listu przewozowego, oraz kopię decyzji wyrażającej zgodę / udzielającej zezwolenia.
W przypadku przemieszczenia do UE lub poza jej obszar należy każdorazowo przekazać poświadczoną kopię listu przewozowego urzędowi celnemu wejścia lub wyjścia.

KROK 3

1) odbiorca
2) potwierdzenie wpłynięcia odpadów 3 dni po ich otrzymaniu 3a) zgłaszający
3b) organy władzy których dotyczy dane przemieszczenie

Przy odbiorze odpadów odbiorca obowiązany jest wypełnić pole 24 ( w przypadku dotarcia odpadów do docelowego zakładu zagospodarowania) lub pole 23 formularza przemieszczania / śledzenia przesyłki (np.w przypadku składowania odpadów na składowisku przejściowym). Jeżeli składowanie na składowisku przejściowym nie występuje, należy wypełnić tylko pole 24.
Oprócz otrzymanej ilości netto i daty należy podać nazwisko i imię osoby wyznaczonej do kontaktów.
Podpis musi być podpisem odbiorcy lub jego upoważnionego przedstawiciela.
Podpisem potwierdza się zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym.
Wypełniony do tego miejsca formularz przemieszczania / śledzenia przesyłki najpóźniej 3 dni robocze po otrzymaniu odpadów odbiorca powinien przekazać wszystkim właściwym organom władzy, których dotyczy dane przemieszczenie oraz zgłaszającemu.

KROK 4

1) odbiorca
2) zaświadczenie o zagospodarowaniu odpadów najpóźniej 180 dni po ich otrzymaniu
3a) zgłaszający
3b) organy władzy których dotyczy dane przemieszczenie

Odbiorca obowiązany jest wystawić zaświadczenie o odzysku wzgl. unieszkodliwieniu odpadów w sposób ekologiczny (pole 25 formularza przemieszczania / śledzenia przesyłki) i przesłać do właściwych organów władzy, których dotyczy dane przemieszczenie, oraz do zgłaszającego.
Przesłanie musi nastąpić możliwie jak najszybciej, jednak najpóźniej po 180 dniach.


Copyright © 2004 by Krajowa Izba Gospodarcza